تصویر: اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟


ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.  بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی...

  • ۰
  • ۲۷