تصویر: قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع


در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست...

  • ۰
  • ۳۹
تصویر: اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟


ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.  بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی...

  • ۰
  • ۲۷
تصویر: سوال در مورد مسائل ملکی

سوال در مورد مسائل ملکی


سال ۷۳ پدرم سرقفلی مغازه ای را که شخصی قبل از پدر سال ۵۷ از خود مالک خریده بود، خرید، بنجاق اصلی دست نویس بوده ، مالک به حق...

  • ۱
  • ۲۱