تصویر: قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع


در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست...

  • ۰
  • ۳۹
تصویر: مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی


مشاوره حقوقی در حال حاضر برخلاف گذشته در بین عموم مردم قبل از مراجع و اقدام قضایی در حال نهادیه شدن می باشد و در صورت اخذ مشاوره حقوقی...

  • ۰
  • ۲۱