تصویر: قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع


در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست...

  • ۰
  • ۳۹
تصویر: سقف عیدی سال 98 کارگران

سقف عیدی سال 98 کارگران


شایان ذکر است مبلغ حداقل عیدی پرداختی قانونی به کارگران دو برابر حداقل حقوق قانونی اعلای از سوی وزارت کار می باشد عدم پرداخت آن تبعات قانونی مربوطه را...

  • ۰
  • ۲۴