تصویر: مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه

مطالبه ی وجه التزام قراردادی | مطالبه وجه


وجه التزام میزان وجه مشخص می باشد که در یک قرارداد طرفین در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد قرار می دهند در واقع اساس...

  • ۰
  • ۳۱