تصویر: آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟


خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از...

  • ۰
  • ۲۹