این دسته به موضوعات مربوط به دعاوی ملکی می‌پردازد.

قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست قلع…

ادامه خواندن قلع و قمع بنای غیر مجاز – دادخواست قلع و قمع

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.  بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع…

ادامه خواندن اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟

خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از سهم…

ادامه خواندن آیا امکان محروم کردن از ارث وجود دارد؟