چک برگشت خورده بانک ملت

چک – نکات مهمی و دقیقی که هرکس و ناکسی باید بداند

۱) چک یک سند عادی اما در حکم اسناد لازم‌الاجـرا اسـت و بـه همین خاطر برای وصول آن راه اجرای ثبـت قرار داده شده است، پس بایـد لاشه چک به همراه گواهی عدم پرداخت به اجرای ثبت محل داده شود

۲) دارنده چک کسی است که در وجه او صادر شده یا امضاء شده یا پشت نویسی شده یا حامـل است یـا قـایم‌مقـام قانونی آنها.

 این اشخاص فقط می‌توانند کتبا دستور عدم پرداخت دهند آنهم به دلایل جزایی مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور مثـل ادعـای مفقود شدن، جعل، سرقت و… .

کسی که دستور عدم پرداخت چرا داد مکلف است ظرف یک هفته در دادسرا شکایت کرده و گواهی تقدیم شکایت خود را بـه بانـک تسـلیم کنـد وگرنـه بانـک بـه دسـتور عـدم پرداخت ترتیب اثر نمی‌دهد.

صدور بلا محل بد است

۳) صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشـت اسـت و گذشـت شـاکی خصوصی قبل از صدور حکم قطعی موجب موقوفی تعقیب می‌شـود امـا بعد از صدور حکم قطعی، یک سوم وجـه چـک بـه عنـوان جـزای نقدی به دستور دادستان از محکوم‌علیه به نفع دولت ضبط می‌شود.

۴) مرور زمان چک بلامحل از تاریخ صدور چک است

چک برگشتی بانک آلمان

۵) اگر شخصی به وکالـت از دیگـری بلامحـل صـادر کنـد صـادر کننده چک و صاحب حساب مسولیت کیفری دارند مگر اینکـه صـادر کننده ثابت کند که عدم پرداخت چک مستند به نماینـدگان بعـدی او بوده است اما در هر حال مسولیت مدنی به طور تضامنی بر عهده امضاکنندگان است.

۶) شکایت کیفری در چک بلامحل با کسی اسـت کـه بـرای اولـین بـار را به بانک می‌دهد پس اگر کسـی بـه وکالـت از دیگـری بخـواهد را وصول کند باید در ظهر تصـریح کنـد کـه بـه وکالت از دیگری این را پشت‌نویسی و وصول میکند تـا شـکایت کیفـری دارنـده آن محفوظ بماند وگرنه تنها کسی که پشت نویسی کرده حق شکایت کیفری دارد.(کانال شبکه حقوق).

دعوای مربوط به چک

۷) به کلیه دعواهای مربوط به بلامحل در دادسرا رسیدگی می‌شود، این رسیدگی فوری و خارج از نوبت است.

۸) قرار تامین موجود در چک قرار کفالت یا وثیقه است.

۹) تضمین شـده و مسـافرتی را نمی‌تـوان متوقـف کـرد مگـر بـه درخواست بانک صادرکننده که ادعای جعل کند.

۱۰) بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی که بـیش از یـک بـار بلامحــل صــادر کــرده‌انــد و تعقیــب آنهــا منتهــی بــه صــدور کیفرخواست شده را بسته و تا ۳ سال برای آنها حساب افتتاح نکنند.

۱۱) اگر موجودی حساب صادر کننده در موعـد وصـول کمتـر از مبلغ باشد بانک مکلف است به درخواسـت دارنـده تـا مبلغ مندرج در حساب صادر کننده را پرداخـت و بـرای مـابقی بـاقی مانـده مبلغ گواهی عدم پرداخت را صادر کند.

۱۲) مجــازات بــر حســب مبلــغ منــدرج در مــتن تعــین می‌شود. تا ۱ میلیون تومان حداکثر تا ۶ ماه حبس.

از ۱ میلیـون تـا ۵ میلیـون تومان ۶ ماه تا ۱ سال حبس.

از ۵ میلیون تومان به بالا ۱ تا ۲ سال حـبس + ممنوعیت از داشتن دسته به مدت ۲ سال

۱۳) اگر برای معـاملات نامشـروع (قاچـاق، قماربـازی و …) یـا ربـا صادر شود مشمول قانون صدور نمی‌شود

۱۴) هایی که در ایران علیه بانکهای خارج کشور صادر می‌شود فقـط از لحاظ کیفری مشمول قانون چک ایران می‌شود

۱۵) صدور از حساب دیگری با شبیه سـازی امضـا، جعـل اسـت و بدون شبیه سازی امضا کلاهبرداری است،

۱۶) در این موارد صادر کننده قابل تعقیـب کیفـری نیسـت (جـرم نیست) اما حقوقی می‌تواند باشد:

الف) صدور بدون تاریخ (وعده دار)

ب) صدور چک سفید امضا

ج) چناچه در متن شرطی ذکر شده یا قیـد شـده باشـد کـه بابـت انجام معامله یا تعهد است

د) صدور چکی که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بـر تـاریخ واقعـی آن باشد

شما میتوانید قانون جدید چک را در اینجا ملاحظه بفرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

درخواست مقاله

سوالات خود را با ما در میان بگذارید ...

سوال خود را با ما در میان بگذارید تا تیم ویکی‌وکلا در اولین فرصت با ارائه مقاله و یا ویدیو  سوال شما را با تمامی جوانب حقوقی آن به خوبی پاسخ دهند. 

فرم درخواست مشاوره

021-77898893 (10 خط)

info@wikivokala.com

تهران – نارمک – دردشت – خیابان گلبرگ شرقی – پلاک 355 – زنگ اول

کلیه حقوق این سایت و تمامی مطالب منتشر شده در آن مربوط به ویکی وکلا می‌باشد.  

 طراح سایت و مشاور سئو: ragham