وجه التزام میزان وجه مشخص می باشد که در یک قرارداد طرفین در صورت عدم انجام تعهد و یا تاخیر در انجام تعهد قرار می دهند در واقع اساس ایجاد وجه التزام این است که حتی المقدور از احتمال عدم انجام تعهد به نوعی جلوگیری نماید. و در صورتی که یکی از طرفین در انجام تعهدات خود کوتاهی نماید طرف مقابل امکان مطالبه و دریافت وجه التزام را خواهد داشت.

طبق اصول آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه وجه التزام از امور مربوط به اموال غیر منقول است لذا دادگاه محل وقوع ملک صالح برای رسیدگی است.