در صورتی که متصرف بدون اجازه و قرارداد اقدام به احداث اعیان و با کاشتن درخت و زراعت اقدام نموده باشد فرد مالک می تواند اقدام به طرح دادخواست قلع و قمع بنا که به صورت غیر مجاز ساخته شده اقدام نماید.

خواهان: مشخص ذی نفع موضوع شخصی است که در ملک او به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز شده است.

خوانده: فردی است که بدون اجازه اقدام به ساخت و ساز و یا کاشت درخت نموده است.