خیر قانوناً امکان منع وارث از ارث بردن امکانپذیر نمی باشد ولیکن در صورتی که شخص وصیتی داشته باشد تا یک سوم از اموال خویش را می تواند از سهم الارث وارثین خویش خارج و به هر نحو که بخواهد وصیت نماید.

راه دیگر این است که شخص قبل از مرگ اموال خویش را به صورت صلح عمری به نام شخص مورد نظرش نماید و پس از مرگش بدون اینکه اموال فوق به ارث برسد به نام شخصی که صلح عمری شده است منتقل گردد در صلح عمری مالکیت و تصرف در اختیار وی تا زمان مرگش می باشد و پس از آن بدون تشریفات خاصی ملک به نام فرد مورد نظر شد می گردد. بنابراین محروم کردن از ارث بنا به روشهای بال به نوعی امکانپذیر است.

در قانون به عنوان مثال در صورتی که قاتل از مقتول ارث ببرد وی از ارث محروم می گردد.